Do košíkaDo košíka0 €0
Váš košík je prázdny!
Vyberte požadovaný tovar a vložte ho do košíka!
Všeobecné obchodné podmienky / VOP

Všeobecné obchodné podmienky .

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“) Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje spoločnosť Konštantín Kukan ETON ., so sídlom Kolta 486 , 94133 , Prevádzka: Forgáchova bašta 13 , 94001 Nové Zámky , IČO: 35207124, zapísaná v Živnostenskom  registri 404-17502 ďalej len predávajúci“).

Kontakty: eton@eton.sk
Zákaznícka linka: 035/64 06 105 

 1. Tovar je možné vyberať prehliadaním webovej stránky  www.eton.sk, pomocou operátora na linke 035 / 64 06 105 (Po – Pia: 8:00 – 17:00) alebo v našich
          kamenných obchodoch.
 2. Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

        o    Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická (súkromná) osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
              zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.

        o    Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČO, DIČ, sídlo (fakturačnú adresu) a dodaciu adresu, pokiaľ nie je
             zhodná s fakturačnou adresou.

 1. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a
          predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám 
          budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 2. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar. Tovar obvykle expedujeme do 4 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas
          pracovných dní od 8:00 – 18:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme informovať e-mailom.
 3. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové
          doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).
 4. Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením
          kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci e-mailom najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý
          kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
 5. a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 6. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 7. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v
          zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho
          vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať
          tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v
          internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.
 9. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a
          odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať
          tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na
          adrese eton@eton.skspôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť  
          formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho
          mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.
 10. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 11. Kupujúci zašle tovar spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť na adresu Forgáchova bašta 13, 940 01  Nové Zámky, prípadne
          odovzdajte tovar osobne na predajni (výdajnom mieste). Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť
          predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku
          predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu platby, ktoré kupujúci
          preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, t.j. kúpnu cenu tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude
          predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.
 12. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená
          v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a
          funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci
          má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
 13. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu
          hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou
          tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu tovaru.

       Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a
       hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 1. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy
         predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar
         od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený.
 2. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. 
 3. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné
         a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných
         podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je
 5. a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 6. b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 7. c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 8. d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po
         dodaní porušený.
 9. Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť
         zaplatiť cenu.
 10. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v EUR.
 11. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
 12. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne
          skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o
          prevzatí tovaru.

       Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u
       pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do
       dokladu o prevzatí tovaru.

       Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim
       uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade
         nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje
         kupujúceho o dôvode nedodania.
 2. Body 8. až 16. týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č.
          250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 3. Osobné údaje a ich ochrana

23.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane
        PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

23.2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností
        vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s
        kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy,
        identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru,
        registrácia na internetovom obchode dreaomwww.eton.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

23.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s  Nariadením EP a Rady EU 2016/679§ 11 ods. 1 zák. č.
         Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so
        spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.eton.sk,pri registrácii na internetovom
        obchode www.eton.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri
        registrácii na internetovom obchode www.eton.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová
        adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich
        vo svojom informačnom systéme.

23.4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle Nariadenia EP a Rady EU 2016/679 aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa
        bodu 23.1. a to na účely uvedené v bode 23.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi
        predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

23.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v sekcii Moje nastavenia, ihneď po prihlásení.

23.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 23.2. týchto všeobecných
         obchodných podmienok.

23.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na
        ktorý boli zhromaždené.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je
          splnená umiestnením na internetovej stránke www.eton.sk.
 2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o
          elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
          spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
          pri predaji na diaľku.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

INFORMÁCIE O COOKIE

Čo sú súbory cookie?

Webové lokality pomocou súborov cookie poskytujú používateľom možnosť osobného prispôsobenia a zhromažďujú v nich informácie o používaní webovej lokality. Mnohé webové lokality používajú súbory cookie na ukladanie informácií, vďaka ktorým je konzistentné používanie jednotlivých častí lokality, napríklad nákupného košíka alebo prispôsobených stránok. Súbory cookie môžu skvalitniť používanie dôveryhodných webových lokalít tým, že webová lokalita uloží preferencie používateľa, alebo sa pri opakovanej návšteve vynechá prihlásenie. Niektoré súbory cookie, napríklad súbory cookie reklamných nadpisov, však môžu sledovať, ktoré lokality používateľ navštevuje, a tým ohroziť ochranu osobných údajov.

Dajú sa blokovať súbory cookie?

Áno. Súbory cookie môžete blokovať, povoliť na všetkých webových lokalitách, alebo na vybraných webových lokalitách. 

Je potrebné blokovať všetky súbory cookie?

Nie je to nevyhnutné Zablokovaním všetkých súborov cookie zlepšíte ochranu osobných údajov, ale môže to obmedziť použitie niektorých webových lokalít.